NYTT HANDLEDNING OCH KOMMENTARER TILL GEMENSAMMA DREVPROVSREGLER

Ett nytt regelverk kan med nödvändighet inte bli heltäckande på alla områden utan väcker som regel vissa funderingar och reser en del frågor. Regelgruppen har av det skälet i detta dokument gjort ett försök att fånga upp tänkbara funderingar, förtydligat vissa skrivningar och angett skälen till detta. Vidare har vi omnämnt situationer som kan förekomma på drevprov och gett stöd i bedömningen av dessa, väl medvetna om att vi vänder oss till en domarkår för små drivande hundar med oändligt mycket kunskap och erfarenhet av drevprov. Så värderade domare, vid frågor och funderingar hoppas vi att denna handledning med kommentarer kan bidra med svaret. Ladda ner hela dokumentet handledningen och kommentarer som pdf fil här.

 Välkommen till utbildningskonferens i de nya drevprovsreglerna!

 

Svenska Dreverklubben, Svenska Bassetklubben och Svenska Beagleklubben kommer under detta år att bedriva utbildningskonferenser i dom nya drevprovsreglerna enligt följande schema.


Drevprovsböckerna!

De nya Regelhäftet har nu lämnat tryckeriet och inom kort kommer böckerna att skickas ut tillsamtliga LA i en upplaga av 2 böcker per registrerad domare.


Klicka på bilden ovan så laddas de nya drevprovsreglerna ner som PDF fil.
Vår guide i de nya drevprovsreglerna, Ronny Westin Vår guide i de nya drevprovsreglerna, Ronny Westin

Välbesökt domarutbildning i Nordmaling.

Ett 40-tal förväntansfulla domare från den norra regionen, mötte upp när Ronny Westin från regelrevideringen delade ut de första nya regelhäftena, hälsade välkommen och drog igång utbildningen för de nya. Glädjande nog hade också, som framgår av bilden, ett antal både stövar- och taxdomare prioriterat dagen av intresse för att kunna få ta del av och bilda sin egen uppfattning av det omdiskuterade verket. Detta med förre ordföranden i Stövarklubben Olle B. Häggkvist från Jämtland i spetsen. Tyvärr saknades domare från Norrbotten.

Med initierat sakligt lugn lotsade Ronny oss genom de nya reglernas alla nyheter och det tänk som utgör grunden för det nya regelverket. Han påpekade vid flera tillfällen, att det är avel allt handlar om och att domarens uppgift i skogen är första steget i detta avelsarbete. Därför bygger också det nya i större utsträckning än det gamla på vetenskaplig forskning. Därför är det viktigt att alla hundar bedöms på ett likvärdigt sätt och att regelverket minskar utrymmet för det personliga tyckandet, så långt det är möjligt. Detta har bl.a. inneburit att i det nya regelverket så finns det kriterier för samtliga Ep-nivåer.

Dagen avslutades med grupparbeten, som syftade till att bekanta sig med kommande praktiska arbetet i skogen.

Av kommentarerna och synpunkterna från deltagarna att döma, mottogs våra nya drevprovsregler för drever, beagle och basset på ett övervägande positivt sätt och alla var nog överens om att regelrevideringsgruppen verkligen ansträngt sig, för att få till ett bra underlag för vårt fortsatta avelsarbete.  Man var dessutom – även om en del deltagare inte i alla stycken var nöjda med reglerna - helt överens om regelverket kommer att underlätta domarens uppgift.    

Då de nya reglerna bara ska användas i en 3-årsperiod kommer de mycket snart att börja utvärderas och vara föremål för en ny revidering. Ronny stack inte under stol med att det säkert kommer att dyka upp frågeställningar och svårigheter i det praktiska användandet i skogen, som leder till omprövningar i kommande regelverk, ”för vi i regelgruppen har nog både missat, använt fel ordval och tänkt fel på en del ställen!” Nu gäller dessa regler 3 år framåt. Så nu gäller det att gilla läget och för den som vill ha förändring, att lägga ner krut på det kommande revideringsarbetet, för ännu mer förfinade regler då.

I den efterföljande utvärderingen var nog de deltagande domarna helt överens om att framtiden låg i ett fördjupat samarbete mellan de olika drivande hundraserna, inte bara när det gäller gemensamma regler. Olle B. Häggkvist som genom åren även dömt många beaglar och drevrar och även avser att fortsätta med det, såg många positiva bitar i detta nya reglerna, även om det fanns moment och lösningar han hade svårare att acceptera i ett stövarperspektiv.  För tax ordförande i Västernorrland, Arne Söderberg, är inte detta nya regelverk något bekymmer. Utifrån det nära samarbetet mellan raserna i denna del av Sverige, skulle han gärna sett att även tax varit med på tåget och hoppas därför att de redan vid nästa revidering åter är med, för ett nytt gemensamt drevprovsregelverk. Kanske är det så enkelt, som att lägga all hindrande prestige bakom sig och inte låsa sig alltför hårt vid sina egna käpphästar och att acceptera kompromisser för den önskvärda gemenskapens skull.

Dick Wedin

Foton från domarutbildningen i Nordmaling

Stövar- och taxdomare på plats. Fr.v. Stig Kihlberg (tax), Mats Gottvall (stövare), Sven Magnusson (stövare) , Benny Wahlestad (stövare), Arne Söderberg (tax), Olle B Häggkvist (stövare), Allan Forsberg (tax) och Göran Olsén (tax).
Välbesökt utbildningstillfälle i Nordmaling med förväntansfulla drevprovsdomare