Valberedningens informations sida inför BF 2018

Kontaktuppgifter till ledamöterna i valberedningen.

Sammankallande:  Dick Wedin dickbertil@gmail.com  070-2880012

Ledamot: Leif Festin, leif@mchaire.se 013-101554 

Ledamot: Sixten Österlund, ods@blixtmail.se 073-66 23 835

Valberedningsläge januari 2017.

Valberedningen jobbar idogt vidare. Vi har när detta läses haft 5 telefonmöten och skickat ut
en enkät till nuvarande BCS-ledamöter och bett att få in deras synpunkter på sin framtid
med centrala uppgifter. Vi har också, som ni fått ta del av, berättat lite om hur vi tänker
arbeta i ett dokument som finns på vår hemsida, synts i Beagle och skickats ut till samtliga
LA-ordföranden.

Vi har nu klart för oss hur läget ser ut i BCS inför BF 2018. Vår ordförande under 12 år,
Catharina Linde-Forsberg, har aviserat att hon inte står till förfogande längre. Detta har vår
kassör Erik Blomquist och vår Beagleredaktör Kent Karlstrand också meddelat. Eva Swedare,
sammankallande i Usk, är vald till 2020, men hoppar redan av till BF 2018. Detta var något
hon påpekade när hon valdes vid förra BF. Hon har dock hållit vad hon lovat, nämligen att
skola in sin efterträdare Madelene Bäck. Eva står dock kvar precis som Kent och Erik som
back-up för sina efterträdare även efter 2018. Det känns tryggt.
I övrigt har vi inte fått några signaler om avhopp från nuvarande styrelse. Ingemar Zentio har
nu helt lämnat över sekreterarjobbet till Jan-Erik Söderström och efter viss tveksamhet har
den gode Ingemar lovat att vara kvar som förtjänstfull Webbmaster tills vidare. Det gläder
oss i valberedningen och vi tror också våra medlemmar.

Tunga poster ska ersättas.
Trots de tunga avhoppen, så ser vi ljus i tunneln och tror att vi kan förnya det centrala laget
på ett bra sätt med nya och arbetsvilliga entusiaster. Vi har namn som vi kommer att under
våren diskutera med er uti klubbarna, främst då LA-ordförandena. Men förutom nya BCSledamöter
behövs det en hel del entusiaster till de olika kommittéerna. Detta då dels en stor
del av det centrala jobbet görs just i kommittéerna och dels för att via kommittéjobb kan
kommande valberedare hämta nya namn till en centralstyrelse. För successionen är viktig för
kontinuiteten i den centrala verksamheten. Så här behövs verkligen er hjälp både ute i
stugorna och LAna. Tveka inte att till oss i valberedningen komma med namn eller att du
som läser detta anmäler ditt intresse för att jobba centralt just med frågeställningar som
intresserar just dig.


Sammankallande (ordförande).
Att ersätta Catharina är inte lätt. Detta har vi vridit och vänt på inom valberedningen, då vi
varit medveten om att detta skulle bli hennes sista period efter 12 framgångsrika år.
Att det mellan varven varit konflikter och åsikter kring henne och den verksamhet som
bedrivits centralt ska vi inte sticka under stolen med. Så ska det nog och måste nog vara i en
levande organisation.

I valberedningen ser vi en framtida ordförande som en sammanhållande länk mellan de olika
”falangerna” inom beagleklubben. Någon som står utanför och inte är ”belastad” med och
av tidigare stridigheter. För det är självklart så att de bland de som agerat ”för och emot”
finns krafter, som rätt utnyttjade verkligen kan vara en tillgång i vår centrala verksamhet. Vi
måste lära oss att skilja på sak, åsikter, argument och person. Vi hoppas på att hitta någon
som kan tillåta att olika åsikter, mer eller mindre skarpa, kan få blomma både i BCS och
bland våra medlemmar. Det vill säga en person som inte i första hand driver sina egna
åsikter utan låter andras få spira. Vi söker en demokratisk sammanhållande kraft.

För valberedarna Sixten, Dick och Leif. Ni hittar våra kontaktuppgifter på/i Hemsidan/Beagle


Tankar från en valberedning inför BF 2018.

Tiden rinner iväg och i demokratiskt avseende kan Beagleskutan liknas vid en Atlantångare. Så ska t.ex. motioner till BF 2018 redan tas upp vid vårens lokala årsmöten och då ska också det finnas någon form av underlag från oss i valberedningen för att då även kunna funderas över. Dessutom kommer Beagle bara ut med 4 nummer per år, så ska våra medlemmar kunna delta i processen måst vi ha en viss framförhållning.
 
Vi har, Sixten, Leif och Dick, redan haft tre förberedande träffar, när detta presenteras. Vi är helt eniga om gången i vårt arbete och klimatet mellan oss känns mycket fruktbärande. Vi har också redan nu på olika sätt via mail och telefon haft kontakt med samtliga LA-ordföranden samt andra i LAna och känt lite på ”stämningarna” inför framtiden. Vi kommer fortsättningsvis att jobba på samma öppna och franka sätt med målsättningen att BF 2018 ska kunna ställa sig helt enhälligt bakom våra förslag.
Självklart finns det olika uppfattningar ute i landet kring sittande styrelse, hur verksamheten bedrivs centralt, hur beaglen ska användas osv, osv. Så ska det lika självklart också vara i en demokrati värd namnet. Att hantera den ”kritiken” och ge den utrymme i kommande central verksamhet därför en viktig uppgift för oss. Att stoppa oliktänkandet under mattan leder inte framåt.
 
Vi är helt överens om, att ska vi kunna göra ett bra jobb, så behövs en myckenhet av uppbackning från er i samtliga LA. Vanliga medlemmar såväl som klubbfunktionärer. Så hör av er till oss med idéer, namn och synpunkter.
 
Så här tänker vi oss en tidsplan:
1.      Inledande presentation som denna på centrala hemsidan och i BEAGLE nr 4 samt som utskick till alla LA-ordföranden, som koll på att vi har rätta mailadresser.
2.      Förfrågan till samtliga styrelseledamöter kring hur de ser på sin framtid centralt. Detta kommer vi att skicka senast i början av december per mail och vill ha in svar senast 15 januari 2017. Detta för att vi ska kunna hinna med ett underlag som ska presenteras i BEAGLE nr 1, för att kunna tas upp och behandlas på LAnas årsmöten våren 2017.
3.      Därefter kommer vi att mera aktivt ”bolla” med funktionärer i LAna och sakta men säkert börja förankra våra förslag och idéer och på så sätt vaska fram nya styrelsekandidater.
4.      Förhoppningsvis ska vi kunna ha ett färdigt förslag redan för presentation i BEAGLE nr 4 2017, annars kommer det i nr 1 2018.
 
För en enhällig av BF 2016 lika enhälligt vald valberedning.
Dick Wedin.  070/2880012. Mail: dickbertil@gmail.com
Sixten Österlund. 073/6623835.  Mail: sixten.osterlund@karlskogaenergi.se
Leif Festin  013/101554, 0070/9277439. Mail: leif.festin@foi.se